بایگانی برچسب: ټولنیزی شبکې

خانه پست های برچسب شدهټولنیزی شبکې"

مشهور اپلیکیشنونه په افغانستان کې (دوهمه برخه)

د انټرنیټی پیغام رسولو اپلیکیشنونو څخه مخکې، د تلیفون زنګونه د افغانانو ترمنځ د اړیکو لومړنۍ وسیله وه. رسنۍ او ټولنیز شبکې اوس مهال په چټکۍ وده کوي، هرڅوک چې د انټرنی...

مشهور اپلیکیشنونه په افغانستان کې (لومړۍ برخه)

د انټرنیټی پیغام رسولو اپلیکیشنونو څخه مخکې ، د تلیفون زنګونه د افغانانو ترمنځ د اړیکو لومړنۍ وسیله وه. رسنۍ او ټولنیز شبکې اوس مهال په چټکۍ وده کوي ، هرڅوک چې د انټرن...