بایگانی برچسب: کمپیوټر شبکې

خانه پست های برچسب شدهکمپیوټر شبکې"

د کمپیوټر شبکې ډولونه

د کمپیوټر شبکې یو بل ته لږترلږه دوه کمپیوټر بریښنایی اړیکه ده. د دې معنی دا ده چې کمپیوټر کولی شي یو له بل سره اړیکه ونیسي او معلومات تبادله کړي.......