نقش تکنالوجی در افغانستان(بخش دوم)

اگر در کشوري اين اراده و عزم براي پيشرفت و عبور از اين مرحله گذار وجود داشته باشد و تمام برنامه ريزي ها و سرمايه گذاري ها با توجه به همين اصل قرار گيرد و دولت، برنامه هاي زيرساختي خود را با توجه به همين اصل پيش ببرد، عامل دروني موثر در وجود تکنالوجی در کشور، تاثير مثبتي را بر روند رشد و توسعه کشور خواهد گذاشت و منظور از عامل خارجي، وجود سرمايه گذاري مستقيم خارجي و افزايش آن در کشور ميباشد که اين عامل ميتواند روند ورود تکنالوجی در کشور را افزايش دهد.

تکناوجی


از عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي ميتوان به امنيت سرمايه گذاري، هزينه هاي حمل و نقل در کشور، اندازه بازار و وجود زيرساخت هاي مناسب در کشور اشاره کرد که هر کدام به نوعي ميتوانند سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشور را افزايش و يا کاهش دهند و به همين ترتيب ورود تکنالوجی در کشور را مورد تاثير قرار دهند.
به همين دليل در ابتدا دولت و در ادامه تمام مردم بايد در مسيري قرار گيرند و طوري برنامه ريزي نمايند که اين عوامل را تقويت نمايند تا روند ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي به کشور که در سالهاي اخير روند منفي را در پيش گرفته است، افزايش يابد تا با ورود آن و تاثير مثبت آن بر ورود تکنالوجی، مسير توسعه و پيشرفت کشور تسريع گردد.

تکنالوجی


در این زمان کشوري که بتواند در توليدات داخلي خود از تکنالوجی بروزتري استفاده نمايد، داراي توليد مقرون به صرفه خواهد بود و ميتواند با تکيه بر اين مزيت ، محصولات خود را به بازارهاي خارجي صادر نمايد. کشور ما نيز ميتواند با توجه به اين اصل، توليدات مقرون به صرفه‌اي را تجربه نمايد و سهم خود را در بازارهاي خارجي افزايش دهد.


به عنوان مثال کشور ما ميتواند در بخش زراعت که سهم بيشتري در محصولات صادراتي ما دارد، با استفاده از تکنالوجي‌هاي روز، ميزان توليدات خود را منابع کمتر افزايش دهد و هزينه هاي توليدي خود را کاهش دهد و از اين طريق، سهم خود در بازارهاي بين المللي را افزايش دهد و درآمد هاي ارزي کشور را افزايش دهد و به طور کلي قدم هاي مثبت و توانمندتري را در امر توسعه و پيشرفت کشور بردارد.

تکناوجی


به طور کلي و در نتيجه گيري ميتوان گفت با استفاده از تکنالوجی در تمام حوزه ها اعم از اقتصادي، سياسي و اجتماعي، ميتوان از کمترين منابع و کمترين هزينه بيشترين سود را بدست آورد و در اين راستا، عوامل مؤثر بر ورود  آن را بايد مورد توجه جدي قرار داد؛ چرا که تکنالوجی نقش مؤثر بر روند توسعه و پيشرفت کشور دارد.

برای ورود به بخش اول اینجاکلیک کنید!

#کسب_و_کار_اینترنتی
#تولید_اپلیکیشن
#تولید_سایت
#تولید_سایت
#تولید_گیم
#سئو
#تولید_محتوا
#استارتاپ
#طراحی_نرم_افزار_در_افغانستان
#طراحی_سایت_در_افغانستان
#اولین_دیتا
#آی_تی_چیست؟
#مدیریت_فناوری_اطلاعات
#IT_چیست
#تکنالوجی_معلوماتی
#تکنالوجی
#نقش_تکنالوجی_درافغانستان